Danh bạ thành viên chợ BDS

Trương Ngọc Sơn

Địa chỉ : Hà Nội

Di động : 0974125456

Email : truongngocson.hanoiland@gmail.com

Lê Công Long

Địa chỉ : Hà Nội

Di động : 0936941989

Email : leclong89@gmail.com

Lê Văn Khoa

Địa chỉ : Hà Nội

Di động : 0945402951

Email : khoalevan1990@gmail.com

Nguyễn Đức Thuận

Địa chỉ : Hà Nội

Di động : 0968218579

Email : thuannguyenduccc@gmail.com

Quang Diệu

Địa chỉ :

Di động : 0969112699

Email : quangdieu79@gmail.com

Đặng Văn Dũng

Địa chỉ : Hà Nội

Di động : 0988610279

Email : dungdang1412@gmail.com

Đức Lập

Địa chỉ :

Di động : 0918485296

Email : duclap97@gmail.com

Vũ Kiên

Địa chỉ : Hà Nội

Di động : 0931788089

Email : kienvu3005@gmail.com

Tìm kiếm doanh nghiệp